Informacje i komunikaty o zmianach
przepisów transportowych 
 > N I E M C Y  <

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA    > Spis > Przepisy transportowe w krajach europy <   > ograniczenia w ruchu <
 


KARY ZA WYKROCZENIA

 

Wielu kierowcom nieraz zdarzyło się, że w wypadku stwierdzenia określonych uchybień kontrolerzy nakładali różne kary. Sytuacja mało przyjemna, ale jak najbardziej realna.

Kontrole naprawdę nie są rzadkością na drogach niemieckich. Zarówno policja jak i federalny urząd ds. transportu (BAG) kontrolują kierowców samochodów ciężarowych. Oba te organy są do tego uprawnione. Urzędnicy BAG w szarych mundurach sprawdzają przeważnie czas spędzony za kierownicą i czas odpoczynku, a także ładunek i całą jego dokumentację. Wykroczenia drogowe innego rodzaju mieszczą się w kręgu zainteresowań policji. Ale policjanci także często żądają przedstawienia wskazań tachografu oraz kontrolują dokumenty przewozowe. Stróże prawa posiadają do tego stosowne uprawnienia.

Tak jak wszystko inne w Niemczech, także kary za wykroczenia reguluje ustawa. Istnieją zupełnie jasne, przejrzyste ustalenia. Lecz one są po części sprawą wewnętrzną, a jak oficjalnie wiadomo, kary nakładane przez BAG różnią się od tych nakładanych przez policję. Obie te instytucje nie pozwalają sobie nawzajem zaglądać w kartoteki, a już z pewnością dziennikarze nie mają na to żadnych szans. Nasze oficjalne pytanie w tej sprawie złożone w stosownym ministerstwie pozostało bez odpowiedzi. Urzędnikom BAG wiadomo jednak, że policja ocenia wykroczenia według innych kryteriów.

Oficjalnie istnieje tzw. urzędowy katalog grzywien, który obejmuje kary za różne wykroczenia drogowe. Stanowią one podstawę do oceny danego wypadku przez policję. Poza karami pieniężnymi katalog przewiduje klasyfikację punktową. Punkty karne rejestrowane są w centralnym rejestrze wykroczeń drogowych we Flensburgu. Rejestr centralny nie ogranicza się wyłącznie do kierowców niemieckich potwierdza komisarz Ralf Schumacher z Prezydium Policji w Berlinie. - Także polscy kierowcy mogą zapracować sobie na kartoteki punktów karnych, jeśli dopuszczają się wykroczeń na drogach Niemiec. Schumacher wyjaśnia: Nie wolno nam odbierać prawa jazdy kierowcom z zagranicy. Jeśli jednak dojdzie do poważnego względnie umyślnego czynu karalnego, to zostaje to odnotowane w prawie jazdy.

Trwają starania, aby niemiecki rejestr wykroczeń drogowych we Flensburgu przejął funkcje centrali punktów karnych na całą Unię Europejską. Wraz z przystąpieniem Polski do Unii system punktów karnych obejmie również wykroczenia na drogach Niemiec.

 

Aktualnie obowiązują w Niemczech następujące stawki podstawowe za niżej wymienione wykroczenia:

za przekroczenie maksymalnych dopuszczalnych prędkości do 15 km/h (przez ponad 5 minut lub więcej niż dwukrotnie po rozpoczęciu jazdy) w terenie zabudowanym 100 DM, poza terenem zabudowanym 80 DM,

16-20 km/h w terenie zabudowanym 100 DM, poza terenem zabudowanym 80 DM,

21-25 km/h w terenie zabudowanym 120 DM, poza terenem zabudowanym 100 DM,

26-30 km/h w terenie zabudowanym 180 DM, poza terenem zabudowanym 120 DM,

31-40 km/h w terenie zabudowanym 250 DM plus zakaz kierowania pojazdem na miesiąc, poza terenem zabudowanym 200 DM,

41-50 km/h w terenie zabudowanym 300 DM plus zakaz kierowania pojazdem na miesiąc, poza terenem zabudowanym 250 DM plus zakaz kierowania pojazdem na miesiąc,

51-60 km/h w terenie zabudowanym 400 DM plus zakaz kierowania pojazdem na 2 miesiące, poza terenem zabudowanym 350 DM plus zakaz kierowania pojazdem na miesiąc,

powyżej 60 km/h w terenie zabudowanym 400 DM plus zakaz kierowania pojazdem na 2 miesiące, poza terenem zabudowanym 400 DM plus zakaz kierowania pojazdem na miesiąc.

za przekroczenie dopuszczalnych maksymalnych prędkości podczas kierowania pojazdami przewożącymi niebezpieczne ładunki względnie podczas kierowania autobusami/busami przewożącymi pasażerów,

do 15 km/h (ponad 5 minut lub więcej niż dwukrotnie po rozpoczęciu jazdy) w terenie zabudowanym 150 DM, poza terenem zabudowanym 120 DM,

16-20 km/h w terenie zabudowanym 150 DM, poza terenem zabudowanym 120 DM,

21-25 km/h w terenie zabudowanym 200 DM, poza terenem zabudowanym 150 DM,

26-30 km/h w terenie zabudowanym 250 DM plus zakaz kierowania pojazdem na miesiąc, poza terenem zabudowanym 200 DM,

31-40 km/h w terenie zabudowanym 350 DM plus zakaz kierowania pojazdem na miesiąc, poza terenem zabudowanym 300 DM plus zakaz kierowania pojazdem na miesiąc,

41-50 km/h w terenie zabudowanym 400 DM plus zakaz kierowania pojazdem na 2 miesiące, poza terenem zabudowanym 350 DM plus zakaz kierowania pojazdem na miesiąc,

ponad 50 km/h w terenie zabudowanym 450 DM plus zakaz kierowania pojazdem na 3 miesiące, poza terenem zabudowanym 400 DM plus zakaz kierowania pojazdem na 2 miesiące.

złamanie nakazu ruchu w prawo: 80 DM i 2 punkty,

jeżeli kierowca pojazdu podlegającego obowiązkowi oznakowania, przewożącego niebezpieczne ładunki, przy widoczności poniżej 50 metrów ograniczonej z powodu mgły, opadów śniegu lub deszczu względnie śliskości pośniegowej lub gołoledzi, nie zachowuje się w sposób wykluczający powstanie zagrożenia dla innych, a w szczególności, chociaż jest to wskazane, nie zatrzymuje się na najbliższym nadającym się do tego celu miejscu: 150 DM i 3 punkty,

za jazdę ze zbyt dużą prędkością, nie dostosowaną do warunków jazdy, przy ograniczonej widoczności, na skrzyżowaniach, połączeniach lub odgałęzieniach dróg, przejazdach kolejowych względnie w warunkach złej widoczności czy złych warunkach pogodowych (mgła, gołoledź): 100 DM i 3 punkty karne,

jeżeli kierowca pojazdu spowodował zagrożenie dla dziecka, osoby potrzebującej pomocy względnie osoby starszej, w szczególności przez jazdę z niesprawnymi hamulcami, względnie nie zachowując odpowiedniej odległości przy omijaniu lub wyprzedzaniu: 120 DM i 3 punkty karne,

kierując samochodem ciężarowym lub autobusem przy prędkości powyżej 50 km/h na autostradzie, nie zachował minimalnego odstępu 50 m w stosunku do pojazdu jadącego przed nim: 100 DM i 3 punkty,

za wyprzedzanie z prawej strony poza miejscowością zamkniętą: 100 DM i 3 punkty karne,

gdy kierowca wyprzedzał, mimo, że podczas wykonywania tego manewru nie można było wykluczyć zagrożenia dla pojazdów nadjeżdżających z przeciwka, względnie wyprzedzał w warunkach niejasnej sytuacji na drodze: 100 DM i 3 punkty karne,

gdy kierowca wyprzedzał nie zważając na znak zakazu wyprzedzania względnie przekroczył lub najechał ograniczenie pasa ruchu (linię ciągły, lub nie dostosował się do nakazanego strzałkami kierunku jazdy: 150 DM i 4 punkty karne,

za wyprzedzanie ze spowodowaniem zagrożenia względnie szkód materialnych: 250 DM, 4 punkty karne plus zakaz kierowania pojazdem na miesiąc,

jeżeli kierowca w trakcie rozpoczęcia manewru wyprzedzania spowodował zagrożenie dla pojazdów jadących za nim: 80 DM i 1 punkt karny,

za nie ustąpienie pierwszeństwa przejazdu powodując zagrożenie dla posiadającego pierwszeństwo przejazdu: 100 marek i 3 punkty karne,

jeżeli kierowca skręcił, nie przepuszczając pojazdu powodując zagrożenie dla innego pojazdu: 80 DM i 2 punkty karne,

jeżeli kierowca podczas manewru skręcania nie zważał na pieszego stwarzając dla niego zagrożenie: 80 DM i 2 punkty karne,

jeżeli kierowca pozostawił pojazd wielośladowy niezabezpieczony lub niezabezpieczony tak, jak wymagającego przepisy, nieoświetlony względnie nieoznakowany, stwarzając zagrożenie dla innych: 80 DM i 2 punkty karne,

jeżeli w ciągu dnia przy znacznie ograniczonej widoczności z powodu mgły, opadów śniegu lub deszczu poza miejscowościami zamkniętymi jechał bez włączonych świateł mijania: 80 DM i 3 punkty karne,

jeżeli wjechał na autostradę lub na drogę wyłącznie dla ruchu samochodowego w miejscu do tego nieprzeznaczonym, stwarzając zagrożenie dla innych: 100 DM i 3 punkty karne,

przy wjeździe na autostrady lub na drogi wyłącznie dla ruchu samochodowego kierowca nie przestrzegał pierwszeństwa przejazdu przecinającego je (te wjazdy) pasa ruchu: 100 DM i 3 punkty karne,

jeżeli kierowca zawracał na autostradach i drogach szybkiego ruchu, cofał, lub jechał przeciwnie do kierunku ruchu:

na wjeździe albo wyjeździe: 100 DM i 4 punkty,

na bocznym pasie ruchu albo poboczu: 200 DM i 4 punkty,

na pasie przecinającym: 300 DM, 4 punkty karne i zakaz kierowania pojazdem na 1 miesiąc.

za parkowanie na autostradach lub drogach szybkiego ruchu: 80 DM i 2 punkty karne,

za wykorzystanie pobocza na autostradach lub drogach szybkiego ruchu do szybszej jazdy: 100 DM i 2 punkty karne,

za nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu pojazdu szynowego albo przejechanie przejazdu kolejowego z naruszeniem obowiązku oczekiwania w myśl par. 19 ustęp 2 kodeksu drogowego: 100 DM i 3 punkty,

za przejechanie z prawej strony koło przystanku środka komunikacji publicznej, do którego wsiadają lub z którego wysiadają pasażerowie, z niedostosowaną prędkością lub bez zachowania odpowiedniej odległości:

ze spowodowaniem utrudnienia dla pasażera: 80 DM i 2 punkty karne,

ze spowodowaniem zagrożenia dla pasażera: 100 DM i 2 punkty karne.

za przejechanie obok oznakowanego autobusu przewożącego uczniów, który zatrzymał się i włączył światła awaryjne, z niedostosowaną prędkością lub w nieodpowiedniej odległości:

ze spowodowaniem utrudnienia dla ucznia: 80 DM i 2 punkty karne,

ze spowodowaniem zagrożenia dla ucznia: 100 DM i 2 punkty karne,

za nieprawidłowe z punktu widzenia bezpieczeństwa rozmieszczenie ładunku albo urządzenia załadowczego, względnie nieprawidłowe zabezpieczenie go przed wypadnięciem i w następstwie spowodowanie zagrożenia: 100 DM i 3 punkty karne,

za niedopilnowanie jako kierowca pojazdu, aby pojazd, zestaw, ładunek lub ilość i sposób przewożenia załogi/pasażerów pod każdym względem odpowiadały wymogom przepisów ruchu drogowego i spowodowanie w ten sposób istotnego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu albo spowodowanie naruszenia bezpieczeństwa drogowego pojazdu z powodu ładunku lub załogi: 100 DM i 2 punkty karne,

za uniemożliwienie pieszemu, który w widoczny sposób zamierzał skorzystać z przejścia dla pieszych, przekroczenia jezdni, przejechanie przez przejście dla pieszych z niedostosowaną prędkością albo wyprzedzanie na przejściu dla pieszych: 100 DM i 4 punkty karne,

za kierowanie pojazdem mimo obowiązującego zakazu poruszania się w niedzielę lub święta: 80 DM i 1 punkt karny,

za polecenie względnie dopuszczenie do kierowania pojazdem w niedzielę lub święta wbrew zakazowi: 400 DM i 1 punkt karny,

za niezastosowanie się do gestów/znaków urzędnika policji względnie niezatrzymanie się na jego polecenie: 100 DM i 3 punkty karne,

za niedostosowanie się do znaku czerwonego światła pulsującego lub do sygnalizacyjnego światła czerwonego ciągłego: 100 DM i 3 punkty karne,

za przejazd pojazdem podlegającym obowiązkowemu oznakowaniu z niebezpiecznym ładunkiem albo z ładunkiem stanowiącym zagrożenie dla wody drogami zamkniętymi dla takich pojazdów: 200 DM i 3 punkty karne,

za kierowanie pojazdem w warunkach smogu mimo obowiązującego zakazu ruchu: 80 DM i 1 punkt karny,

za przewożenie jednego lub kilku pasażerów w pojeździe bez wymaganego zezwolenia na przewóz pasażerów: 150 DM i 3 punkty,

za polecenie przewozu pasażerów lub dopuszczenie do przewozu pojazdów, pomimo, że kierowca nie posiadał zezwolenia wymaganego do przewozu pasażerów: 150 DM i 3 punkty,

za korzystanie z pojazdu, przyczepy lub zestawu pojazdów, mimo przekroczenia przez te pojazdy dopuszczalnej szerokości, wysokości lub długości: 100 DM i 1 punkt karny,

za to, że jako właściciel pojazdu - polecił lub dopuścił do korzystania z pojazdu, przyczepy lub zestawu pojazdów, których szerokość, wysokość lub długość przekraczała wymiary dopuszczalne: 150 DM i 1 punkt karny,

za kierowanie autobusami przewożącymi więcej pasażerów niż wynika to z ilości miejsc podanych w dokumentach pojazdu: 100 DM i 1 punkt karny,

za polecenie albo dopuszczenie do tego, że pojazdem przewożono więcej osób niż wynika to z ilości miejsc podanych w dokumentach pojazdu: 150 DM i 1 punkt karny,

za korzystanie z pojazdu lub przyczepy wyposażonej w opony o niewystarczającej głębokości rowków bieżnika lub niewystarczającej głębokości rzeźby bieżnika: 100 DM i 3 punkty karne,

za polecenie lub dopuszczenie do korzystania z pojazdu lub z przyczepy wyposażonej w opony o niewystarczającej głębokości rowków bieżnika lub niewystarczającej głębokości rzeźby bieżnika; 150 DM i 3 punkty,

za korzystanie z pojazdu znajdującego się w stanie istotnie zagrażającym bezpieczeństwu ruchu, w szczególności z naruszeniem przepisów dotyczących urządzeń układu kierowniczego, hamulców, urządzeń spinających/łączących pojazdy: 100 DM i 3 punkty karne,

za kierowanie pojazdem z przyczepą jednoosiową, której dopuszczalny ciężar podporowy został przekroczony o 50% i więcej, względnie ciężar ten jest mniejszy o 50% i więcej od dopuszczalnego: 80 DM i 1 punkt karny,

za kierowanie pojazdem mimo zakazu ruchu ponad 15 minut w okresie obowiązywania zakazu: 80 DM i 1 punkt karny.

za dopuszczenie do kierowania pojazdem mimo obowiązywania zakazu ruchu dłużej niż 15 minut w okresie obowiązywania zakazu: 200 DM i 1 punkt karny,

za jazdę samochodem w sytuacji, kiedy stężenie alkoholu we krwi kierowcy wynosi 0,5% lub więcej, albo posiadania takiej ilości alkoholu w organizmie, która doprowadziła do wymienionego stężenia alkoholu we krwi: w zależności od ilości promili, kary do 3000 DM, do 4 punktów karnych, kara grzywny lub pozbawienia wolności, odebranie prawa jazdy na okres od 3 miesięcy do odebrania prawa jazdy na zawsze.

 

Federalny minister transportu Reinhard Klimmt poinformował na początku lutego, że od maja 2000 r. wykroczenia drogowe karane będą bardziej surowo. Dotyczy to po pierwsze prędkości. Dlatego stawki kar zostaną podwyższone. Zgodnie z niniejszą informacją stawki kar przedstawiają się następująco:

 

przekroczenie dopuszczalnych maksymalnych prędkości do 15 km/h (przez ponad 5 minut lub więcej niż dwukrotnie po rozpoczęciu jazdy) w terenie zabudowanym 100 DM, poza terenem zabudowanym 80 DM,

16-20 km/h w terenie zabudowanym 100 DM, poza terenem zabudowanym 80 DM,

21-25 km/h w terenie zabudowanym 120 DM, poza terenem zabudowanym 100 DM,

26-30 km/h w terenie zabudowanym 180 DM, poza terenem zabudowanym 120 DM,

31-40 km/h w terenie zabudowanym 250 DM i zakaz kierowania pojazdem na miesiąc, poza terenem zabudowanym 200 DM,

41-50 km/h w terenie zabudowanym 350 DM i zakaz kierowania pojazdem na 2 miesiące, poza terenem zabudowanym 300 DM i zakaz kierowania pojazdem na miesiąc,

51-60 km/h w terenie zabudowanym 600 DM i zakaz kierowania pojazdem na 3 miesiące, poza terenem zabudowanym 550 DM i zakaz kierowania pojazdem na 2 miesiące,

powyżej 60 km/h w terenie zabudowanym 850 DM i zakaz kierowania pojazdem na 3 miesiące, poza terenem zabudowanym 750 DM i zakaz kierowania pojazdem na 3 miesiące.

przekroczenie najwyższej dopuszczalnej prędkości podczas kierowania pojazdami przewożącymi niebezpieczne ładunki albo autobusami przewożącymi pasażerów:

do 15 km/h (dłużej niż 5 minut lub dwukrotnie po rozpoczęciu jazdy) w terenie zabudowanym 150 DM, poza terenem zabudowanym 120 DM,

16-20 km/h w terenie zabudowanym 150 DM, poza terenem zabudowanym 120 DM,

21-25 km/h w terenie zabudowanym 200 DM, poza terenem zabudowanym 150 DM,

26-30 km/h w terenie zabudowanym 250 DM i zakaz kierowania pojazdem na miesiąc, poza terenem zabudowanym 200 DM,

31-40 km/h w terenie zabudowanym 350 DM i zakaz kierowania pojazdem na 1 miesiąc, poza terenem zabudowanym 300 DM i zakaz kierowania pojazdem na miesiąc,

41-50 km/h w terenie zabudowanym 500 DM i zakaz kierowania pojazdem na 2 miesiące, poza terenem zabudowanym 450 DM i zakaz kierowania pojazdem na 2 miesiące,

51-60 km/h w terenie zabudowanym 700 DM i zakaz kierowania pojazdem na 3 miesiące, poza terenem zabudowanym 650 km/h i zakaz kierowania pojazdem na 3 miesiące,

powyżej 60 km/h w terenie zabudowanym 950 DM i zakaz kierowania pojazdem na 3 miesiące, poza terenem zabudowanym 850 DM i zakaz kierowania pojazdem na 3 miesiące,

Ponadto przewiduje się następujące kary pieniężne dla kierowców z zagranicy:

jazda bez międzynarodowych znaków rozpoznawczych: 30 DM,

wykroczenie polegające na braku innych obowiązkowych oznakowań: 20 DM,

jazda bez wpisu w prawie jazdy np. o konieczności używania okularów w czasie jazdy: 50 DM,

 

Za te wykroczenia pobiera się jeszcze obecnie kary w wysokości 10 DM.

 

Z pewnością kontrole nie są przyjemne, przede wszystkim wtedy, kiedy ma się nieczyste sumienie. Jednak zalecamy zachowanie zimnej krwi. Czy są to urzędnicy BAG, czy policjanci, to jednak wypełniają w ten sposób swoje obowiązki. Jako sprawdzony zalecamy następujący model zachowania: im bardziej sympatyczny i uprzejmy kierowca, tym kontrola przebiega szybciej i bez problemów.

Takie postępowanie jest dla kierowcy najkorzystniejsze. Natomiast próby ukrycia czegokolwiek przynoszą skutki odwrotne do zamierzonych.

 

Źródło:

Herbert Schadewald, TransInfo 3/2000

 


Ó Copyright by PSM S.C. 1999r.
All Rights Reserved