Informacje i komunikaty o zmianach
przepisów transportowych 
 > N I E M C Y  <

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA    > Spis > Przepisy transportowe w krajach europy <   > ograniczenia w ruchu <
 
 

Zmiany okresowych opłat drogowych

Federalne Ministerstwo Komunikacji Budownictwa i Gospodarki Mieszkaniowej RFN poinformowało nas o tym, iż od 1 stycznia 2001 roku wchodzą w życie zmiany dotyczące okresowych opłat drogowych z uwzględnieniem spełniania przez pojazd norm ekologicznych.

Co jest nowością ?

Od stycznia 2001 roku okresowe opłaty drogowe dla ciężarowych pojazdów samochodowych (obowiązujące od 1 stycznia 1995 roku) uwzględniać będą również ilości spalin emitowanych przez te pojazdy, i tak:

  • w przypadku długookresowych kart opłat drogowych dla pojazdów spełniających normę EURO 2 i wyższą obowiązywać- będą dotychczasowe stawki opłat,

  • dla pojazdów emitujących większą ilość- spalin przewidywane są wyższe stawki opłat,

  • w przyszłości dobowa stawka opłat dla wszystkich pojazdów zostanie ujednolicona i wynosić- będzie 8 EUR.

 

W zależności od pojazdu lub zespołu pojazdów obowiązywać będą następujące taryfy opat:

Lp.

Karta opłaty
drogowej

Waluta

Max. 3 osie

Min. 4 osie

Euro-0

Euro-1

Euro-2
i wyższe

Euro-0

Euro-1

Euro-2
i wyższe

1

Dobowa

EUR

8

8

8

8

8

8

DM

15,65

15,65

15,65

15,65

15,65

15,65

2 

Tygodniowa

EUR

26

23

20

41

37

33

DM

50,85

44,98

39,12

80,19

72,37

64,54

3 

Miesięczna

EUR

96

85

75

155

140

125

DM

187,76

166,25

146,69

303,15

273,82

244,48

4

Roczna

EUR

960

850

750

1.550

1.400

1.250

DM

1.877,60

1.662,46

1.466,87

3.031,54

2.736,16

2.444,79

Jak potwierdzić spełnienie norm ekologicznych pojazdu?

Użytkownicy dróg powinni znać normy ekologiczne swoich pojazdów. Jest to konieczne z uwagi na fakt, iż wszystkie zapisy w karcie opłaty drogowej – także norma ekologiczna pojazdu – dokonywane będą na podstawie danych podawanych przez uiszczającego opłatę drogową. Spełnienie normy ekologicznej pojazdu stwierdzane będą po przedłożeniu odpowiednich dokumentów (np. na podstawie wpisu w dowodzie rejestracyjnym).

 


Ó Copyright by PSM S.C. 1999r.
All Rights Reserved