VADEMECUM TRANSPORTOWE

»»» STRONA GŁÓWNA   
 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Międzynarodowy Transport Drogowy <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 1. Ustawa o Transporcie Drogowym.
 2. Dostęp do zawodu przewoźnika - certyfikaty kompetencji zawodowych.
 3. Prawo przewozowe.
 4. Ustawa o umowach międzynarodowych.
 5. Treści umów zawartych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Oświadczenie Rządowe w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia dotyczącego przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach, oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań
 7. Prawo Unii Europejskiej na podstawie przepisów transportowych w Niemczech.
 8. Ustawa o języku polskim.
 9. Ustawa o czasie pracy kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy.
 10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym.
>>>>>>>>>>>>>>>>>> Stanowisko negocjacyjne Polski w obszarze <<<<<<<<<<<<<<<<
"POLITYKA TRANSPORTOWA"
SYNTEZA
UWAGI SZCZEGÓŁOWE
Zagadnienia horyzontalne
Transeuropejskie sieci transportowe
Stosunki zewnętrzne

Inne zagadnienia

Transport lotniczy

Harmonizacja techniczna i bezpieczeństwo ruchu lotniczego

Porty lotnicze / środowisko

Dostęp do rynku

Pomoc państwa

Transport morski

Swoboda świadczenia usług

Swoboda zakładania przedsiębiorstw

Swobodny przepływ pracowników w sektorze transportu morskiego

Pomoc państwa

Stosunki zewnętrzne

Usługi portowe

Bezpieczeństwo żeglugi

Transport drogowy

Dostęp do rynku drogowych przewozów towarowych

Dostęp do rynku drogowych przewozów pasażerskich

Harmonizacja fiskalna

Kontrola pozwoleń na wykonywanie przewozów

Technologia, bezpieczeństwo i środowisko

Przewóz materiałów niebezpiecznych

Legislacja socjalna

Transport kombinowany

Transport kolejowy

Funkcjonowanie rynku, koncesje oraz systemy rachunkowości

Żegluga śródlądowa

Inne sprawy horyzontalne dla wszystkich rodzajów transportu lądowego

Pomoc państwa

Obowiązki służby publicznej

UZASADNIENIE

OCENA PROBLEMÓW DOSTOSOWAWCZYCH

STANOWISKA SZCZEGÓŁOWE

SKUTKI BUDŻETOWE

SKUTKI EKONOMICZNO-SPOŁECZNE

UZASADNIENIE STANOWISKA NEGOCJACYJNEGO

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Tachografy <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

TACHOGRAFY – URZĄDZENIA KONTROLNE

 1. Podstawy prawne tachografów.

 2. Normy pracy kierowców według konwencji AETR.

 3. Tachografy - Informacje podstawowe.

DZIENNIK URZĘDOWY MIAR I PROBIERNICTWA

 1. Zespół rejestrowania okresu pracy, przerw w pracy i okresu wypoczynku kierowcy 
  (okresy czasu).

 2. Błędy graniczne dopuszczalne.

 3. Warunki właściwego stosowania.
 4. Okresy ważności dowodów kontroli metrologicznej.
 5. Postanowienia przejściowe.

ZARZĄDZENIE Nr 9 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR

 1. Treść zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie wprowadzenia przepisów metrologicznych o tachografach samochodowych.

PRAWO O MIARACH

 1. Przepisy ogólne.
 2. Legalne jednostki miar.
 3. Przyrządy pomiarowe.
 4. Kontrola metrologiczna przyrządów pomiarowych.
 5. Nadzór.
 6. Przepisy karne.
 7. Przepisy przejściowe i końcowe.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Kodeksy <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

Kodeks celny
Kodeks handlowy
Kodeks pracy
Kodeks postępowania administracyjnego
Kodeks wykroczeń

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Systemy tranzytowe <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
w
międzynarodowym transporcie drogowym ładunków.

 1. Ogólne zasady tranzytu.
 2. Wspólna procedura tranzytowa WPT.
 3. Postanowienia konwencji TIR.
  1. Odpowiedzialność stowarzyszeń poręczających.
  2. Warunki przystąpienie przewoźnika do systemu TIR.
  3. Korzystanie z karnetu TIR.
  4. Zmiany w konwencji TIR.
 4. Konwencja celna w sprawie karnetu A.T.A. dla odprawy warunkowej towarów (KONWENCJA A.T.A.).
 5. Treść konwencji A.T.A.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Wielostronny Kontyngent EKMT / CEMT <<<<<<<<<<<<<<<<<<
w międzynarodowym transporcie drogowym.

Wstęp

1. Co to jest licencja EKMT ?
2. Definicje i podstawowe pojęcia.
3. Zakres, prawdziwość i zasadności licencji.
3.1. Oznaczenia licencji.
3.2. Transport liberalny.
3.3. Zezwolenia i upoważnienia.
4. Program "zielony" ciężarowy pojazd samochodowy.
5. Program "zielony i bezpieczny" ciężarowy pojazd samochodowy.
6. Wydawanie i odwoływanie licencji EKMT.
6.1.

Mechanizm przekazywania licencji.

6.2. Kryteria dostaw.
6.3. Odwoływanie licencji.
7. Stosowanie licencji EKMT.
8. Wzajemna pomoc.
9. Kontyngent międzynarodowy.
9.1. Ogólny rozwój kontyngentu.
9.2. Tworzenie specjalnego kontyngentu.
9.3. Kontyngent dla nowych państw członkowskich.
9.4. Kontyngent dla Polski.
10. TREŚĆ UMOWY
11. Wzór nalepki na ciężarowe pojazdy samochodowe spełniające normy EURO 3
Zasady korzystania z zezwoleń EKMT w roku 2002

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Założenia polityki transportowej państwa <<<<<<<<<<<<<<<
na lata 2000 - 2015 dla realizacji zrównoważonego rozwoju kraju.

1. Główne przesłanki kształtowania i realizacji polityki.

1.1. System transportowy a otoczenie  
1.2. Diagnoza stanu istniejącego
 
1.3. Wyzwania związane z wstąpieniem do Unii Europejskiej

2. Cele i warunki realizacji polityki transportowej państwa
3. Strategia długoterminowa, 2000 - 2015.
4. Strategia średnioterminowa 2000 - 2006
5. Możliwe scenariusze rozwojowe
6. Instrumenty wdrażania polityki.

 


Ó Copyright by PSM S.C. 1999 - 2002r.
Wszelkie prawa zastrzeżone - All Rights Reserved