Vademecum Transportowe
" Tachografy  - Zarządzenie Prezesa GUM"

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA   > Vademecum <

 
ZARZĄDZENIE Nr 9
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR

z dnia 23 marca 1999 r. 

 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia przepisów metrologicznych o tachografach samochodowych.

 Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz.U. Nr 55, poz. 248, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 121, poz. 770) zarządza się, co następuje:

  1. W załączniku do zarządzenia nr 158 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 12 grudnia 1995 r. w sprawie wprowadzenia przepisów metrologicznych o tachografach samochodowych (Dz. Urz. Miar i Probiernictwa Nr 28, poz. 155 i z 1997 r. Nr 7, poz. 29) § 19 ust. 1-3 otrzymuje brzmienie:

"§ 19.

  1. Okres ważności cechy uwierzytelnienia tachografu zainstalowanego w pojeździe wynosi 24 miesiące, licząc od pierwszego dnia miesiąca, w którym dokonano uwierzytelnienia.
  2. Cecha uwierzytelnienia tachografu zainstalowanego w pojeździe traci ważność przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1, w razie:
  • uszkodzenia tachografu,
  • uszkodzenia cechy uwierzytelnienia albo którejkolwiek z cech zabezpieczających,
  • uszkodzenia tabliczki pomiarowej,
  • stwierdzenia, że błędy wskazań i rejestracji przekraczają błędy graniczne dopuszczalne.
  1. Cecha uwierzytelnienia tachografu nie zainstalowanego w pojeździe traci ważność wyłącznie w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 4"
  1. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Prezes Głównego Urzędu Miar    
Krzysztof Mordziński            

 


Ó Copyright by PSM S.C. 1999r.
All Rights Reserved